Nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego – webinar/szkolenie online

12.01.2022

Szkolenie

05
grudzień
2022
06
grudzień
2022

Nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego – webinar/szkolenie online

Online
10:00-14:00

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z przebiegiem nowych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, regulowane przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i innymi przepisami. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania przepisów regulujących przebieg tych postępowań, najczęściej spotykanych błędów oraz konstrukcji tzw. regulaminów nadawania stopni. Szkolenie jest dwudniowe, zaplanowano je na godz. 10:00-14:00 w dniach 5 i 6 grudnia.

Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających w toku prowadzonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy stopni (awansów) naukowych
 • członków, sekretarzy rad dyscyplin lub innych analogicznych organów odpowiedzialnych za nadawanie stopni naukowych
 • pracowników kierujących lub odpowiadających za funkcjonowanie szkół doktorskich (w tym dyrektorzy/kierownicy szkół doktorskich, pełnomocnicy rektora ds. szkół doktorskich, zastępcy dyrektorów instytutów ds. naukowych), w tym także pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą doktorantów w toku ich kształcenia
 • nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych zamierzających ubiegać się o stopnie naukowe
 • innych osób zainteresowanych tą tematyką

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego), ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz postępowania administracyjnego, w latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów. Autor monografii „Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz”. Odpowiadał za pełną obsługę prawną procesu tworzenia szkół doktorskich oraz za powstanie lub weryfikację regulaminów nadawania stopni naukowych obowiązujących w kilkunastu uczelniach i instytutach PAN. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

 1. Ogólne zasady nadawania stopni – podmioty doktoryzujące i habilitujące oraz organy nadające stopień
 2. Nadawanie stopni w dziedzinach a nadawanie w dziedzinach i dyscyplinach
 3. Uprawnienia uczelni/instytutu do nadawania stopni naukowych i postępowanie w przypadku ich utraty
 4. Opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia, obligatoryjne i fakultatywne zwolnienia z opłat, sposób i termin ustalania wysokości opłaty, tryb i termin wniesienia opłaty
 5. Wynagrodzenia dla promotorów, recenzentów, członków komisji habilitacyjnej. Wypłata wynagrodzeń a umowy z recenzentami.
 6. Wymogi niezbędne do uzyskania stopnia doktora – rozprawa doktorska i inne wymagania. Wymogi rozprawy doktorskiej, wymogi ustalone przez podmiot doktoryzujący
 7. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i jego wymogi. Odmowa wszczęcia postępowania
 8. Obrona rozprawy doktorskiej. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.
 9. Publikacja rozprawy doktorskiej w Biuletynie Informacji Publicznej
 10. Sprawowanie funkcji promotorów i recenzentów – wymogi i zakazy
 11. Komisja doktorska i jej rola w postępowaniu
 12. Uchwała senatu/rady naukowej określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (tzw. regulamin nadawania stopnia) – elementy obligatoryjne i fakultatywne, przykłady dobrych praktyk, przykłady „klauzul niedozwolonych”, przykłady regulaminów niezgodnych z ustawą
 13. Odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności
 14. Wymogi niezbędne do uzyskania stopnia doktora habilitowanego – osiągnięcie habilitacyjne i inne wymagania
 15. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i jego wymogi. Odmowa przeprowadzenia postępowania przez podmiot habilitujący. Odmowa wszczęcia postępowania
 16. Kolokwium habilitacyjne
 17. Publikacja dokumentów postępowania habilitacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej
 18. Sprawowanie funkcji recenzentów – wymogi i zakazy
 19. Komisja habilitacyjna i jej rola w postępowaniu
 20. Uchwała senatu/rady naukowej określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (tzw. regulamin nadawania stopnia) – elementy obligatoryjne i fakultatywne, przykłady dobrych praktyk, przykłady „klauzul niedozwolonych”, przykłady regulaminów niezgodnych z ustawą
 21. Odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności
 22. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA w postępowaniu doktorskim i habilitacyjnym
 23. Obowiązek podania regulaminów nadawania stopni naukowych do publicznej wiadomości i sankcje w przypadku niewypełnienia tego obowiązku
 24. Nadzór Rady Doskonałości Naukowej (RDN) nad podmiotami doktoryzującymi i habilitującymi w zakresie prowadzenia postępowań zgodnie z prawem i zgodności z prawem regulaminów nadawania stopni
 25. Sankcje w przypadku niezgodnego z prawem prowadzenia postępowań doktorskich i habilitacyjnych – stwierdzanie nieważności regulaminów i wznawianie postępowań przez RDN

Koszt udziału w szkoleniu:
– 1 490 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
– 990 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

* Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Na życzenie uczestnika płatność może nastąpić przed szkoleniem na podstawie faktury pro-forma. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu prywatnie (opłacających swój udział jako osoba prywatna), płatność następuje wyłącznie na podstawie faktury pro-forma przed szkoleniem.

Zapisy:

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zapisać się poprzez formularz rejestracyjny dostępny po prawej stronie. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego po prawej stronie skontaktujemy się z Państwem, przekażemy Państwu wzór formularza w pliku .pdf i poprosimy przesłanie jego skanu z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania uczelni/instytutu. Jest to dla nas potwierdzenie, że usługę zamawia uczelnia/instytut. Gdy otrzymamy skan, potwierdzimy rejestrację na szkolenie i przekażemy szczegółowe informacje organizacyjne.

UWAGA – dla komfortu uczestników i dla zapewnienia swobodnej możliwości zadawania pytań, liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting albo Google Meet. Do uczestnictwa nie jest konieczne instalowanie żadnych specjalnych aplikacji, a jedynie dołączenie do webinaru poprzez przesłany przez organizatora link.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie dostępnego po prawej stronie formularza rejestracyjnego, a następnie odesłanie podpisanego skanu formularza .pdf, którego wzór prześlemy na adres e-mail podany przy rejestracji. Po przesłaniu skanu podpisanego formularza potwierdzamy udział w szkoleniu, a link z dostępem do wydarzenia przekazywany jest zgłoszonemu uczestnikowi drogą mailową na adres podany w formularzu na ok. 5 dni przed szkoleniem.

Uczestnik webinaru we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu, np. odpowiedni komputer/tablet/smartfon z obsługą obrazu i dźwięku, czy też odpowiednie połączenie z Internetem.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Clickmeeting albo Google Meet, uniemożliwiających odbycie się wydarzenia w zaplanowanym terminie, szkolenie przesuwane jest na inny termin, o czym informuje się uczestników. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy nie ponoszą kosztów, a opłaty już uiszczone są zwracane.

Dokonując zgłoszenia, uczestnik akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu dopełnienia ostatnich formalności.

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

  Powyższe szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej na indywidualne zamówienie
  uczelni/instytutu badawczego