Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRAWOAKADEMICKIE.PL

DEFINICJE

Administrator – Kancelaria Prawa Akademickiego Łukasz Kierznowski sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, NIP 5423431046, REGON 388508700

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy itp., przetwarzane przez Administratora.

Podmiot Danych – osoba fizyczna, której Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator oświadcza i zapewnia, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarza Dane Osobowe w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO.

Administrator zapewnia rzetelność, zgodność z prawem oraz przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych. Administrator w szczególności, w zakresie, w jakim jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, informuje Podmioty Danych o sposobie przetwarzania ich Danych Osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych ich przetwarzania.

Administrator przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym w szczególności ich integralności i poufności, Administrator stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@prawoakademickie.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://prawoakademickie.pl/.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU INTERNETOWEGO ADMINISTRATORA

Dane Osobowe Podmiotów Danych korzystających z serwisu internetowego Administratora (www.prawoakademickie.pl), w tym w szczególności identyfikatory internetowe, takie jak numery IP oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i podobnych narzędzi, przetwarzane są wyłącznie:

1.       w celu umożliwienia korzystania z serwisu prawoakademickie.pl oraz udostępniania treści zgromadzonych w serwisie – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu korzystania przez Podmioty Danych z serwisu prawoakademickie.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.       w celach statystycznych i analitycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analizy aktywności użytkowników serwisu prawoakademickie.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie realizacji celu statystycznego i analitycznego, o którym mowa powyżej, Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics. Szczegółowe informacje na jego temat, w tym informacje dotyczące przetwarzania danych, znajdują się pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631

Administrator jednocześnie zapewnia, że Dane Osobowe przetwarzane w wyżej wskazanym zakresie nie umożliwiają Administratorowi bezpośredniego zidentyfikowania Podmiotów Danych.

KOMUNIKACJA Z ADMINISTRATOREM

Dane Osobowe Podmiotów Danych komunikujących się z Administratorem – w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail Administratora lub formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie prawoakademickie.pl – w sprawach innych niż związane z wykonywaniem umów handlowych zawartych przez te Podmioty Danych z Administratorem, przetwarzane są w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja pomiędzy Administratorem i Podmiotem Danych. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z Podmiotami Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Danych Osobowych przez Podmiot Danych, w tym w szczególności adresu e-mail, jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytanie. Niepodanie Danych Osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia takiej odpowiedzi.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Podmiotów Danych, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w celu informowania o produktach i usługach Administratora. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Danych Osobowych przez Podmiot Danych, w tym w szczególności adresu e-mail, jest niezbędne do przekazywania informacji handlowych przez Administratora. Niepodanie Danych Osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przekazywania informacji handlowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH CELACH

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w innych celach, niż wskazane wyżej, w tym w szczególności w celu wykonywania umowy handlowej zawartej pomiędzy Administratorem oraz Podmiotem Danych. W takich przypadkach Administrator informuje Podmiot Danych o przetwarzaniu jego Danych Osobowych podczas pozyskiwania takich Danych Osobowych lub w inny sposób, przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku różnic w informacjach przekazywanych przez Administratora podczas pozyskiwania Danych Osobowych z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności, zastosowanie mają informacje przekazywane podczas pozyskiwania Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane w wyżej wskazanych celach przechowywane są przez okres realizacji odpowiedniego prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Podmiotu Danych wobec przetwarzania Danych Osobowych (zob. rozdział „Uprawnienia Podmiotów Danych” poniżej).

Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH, PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator może przekazywać Dane Osobowe podmiotom przetwarzającym je w jego imieniu (odbiorcom Danych Osobowych), tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, w tym w szczególności usługi poczty elektronicznej oraz usługi związane z utrzymaniem serwisu prawoakademickie.pl.

Administrator dba o to, aby odbiorcy Danych Osobowych, o których mowa powyżej, uzyskiwali dostęp do Danych Osobowych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora, a także aby zapewniali adekwatny stopień ochrony powierzanych im Danych Osobowych.

Odbiorcy Danych Osobowych mogą przetwarzać powierzane im Dane Osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator dba o to, aby takie przekazanie Danych Osobowych odbywało się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w szczególności poprzez:

1.       współpracę z odbiorcami Danych Osobowych prowadzącymi działalność w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

2.       stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

3.       stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

4.       w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator może również przekazywać Dane Osobowe organom publicznym uprawnionym do żądania ujawnienia takich Danych Osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Podmiot Danych uprawniony jest do żądania dostępu do jego Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z właściwymi przepisami RODO.

Ponadto Podmiot Danych uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych.

Jeżeli sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (zob. rozdział „Przekazywanie Informacji Handlowych” powyżej), Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych objętych sprzeciwem.

W innych przypadkach Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych objętych sprzeciwem, chyba że Administrator wykaże istnienie wyraźnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Wszelkie żądania w stosunku do Administratora związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, w tym w szczególności dotyczące realizacji uprawnień przysługujących Podmiotom Danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgłaszać można przez kanały wskazane w rozdziale „Kontakt z Administratorem” powyżej.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Podmiot Danych uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Organem sprawującym nadzór na przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 8 czerwca 2022 roku.