Ewaluacja szkół doktorskich. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

02.11.2021

Szkolenie

19
październik
2022

Ewaluacja szkół doktorskich. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

Online
10:00-13:00

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z kryteriami i przebiegiem ewaluacji szkół doktorskich. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. wszystkich zagadnień związanych z ewaluacją, w tym procedurą jej przeprowadzania, kryteriami oceny szkół doktorskich zawartymi w ustawie oraz w rozporządzeniu, a także kształtem i zawartością raportu samooceny przygotowywanego przez podmiot prowadzący szkołę doktorską.

Szkolenie ma charakter praktyczny, jego założeniem jest rzetelne przygotowanie kierowników i pracowników szkół doktorskich do ewaluacji oraz wyposażenie ich w niezbędną do tego wiedzę.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy doktorantów, szkół doktorskich, jakości kształcenia,
 • pracowników kierujących lub odpowiadających za szkoły doktorskie (w tym dyrektorów/kierowników szkół doktorskich, pełnomocników rektora ds. szkół doktorskich, zastępców dyrektorów instytutów ds. naukowych),
 • innych osób pełniących funkcje kierownicze i odpowiadających za sprawy kształcenia doktorantów (np. prorektorów ds. nauki, koordynatorów dyscyplin, kierowników działów kształcenia),
 • przewodniczących, członków, sekretarzy rad dyscyplin, rad naukowych lub innych analogicznych organów odpowiedzialnych za nadawanie stopnia doktora lub merytoryczny nadzór nad kształceniem doktorantów,
 • członków zespołów ekspertów wizytujących szkoły doktorskie i przeprowadzających ewaluację,
 • innych osób zainteresowanych tą tematyką.

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz postępowania administracyjnego, w latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów. Autor monografii „Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Odpowiadał za pełną obsługę prawną procesu tworzenia szkół doktorskich oraz za powstanie lub weryfikację regulaminów nadawania stopni naukowych obowiązujących w kilkunastu uczelniach i instytutach PAN. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

 1. Ewaluacja szkół doktorskich jako nowy element systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zagadnienia ogólne.
 2. Harmonogram ewaluacji i częstotliwość jej przeprowadzania.
 3. Przebieg ewaluacji szkoły doktorskiej – rola Komisji Ewaluacji Nauki, zespołu oceniającego (wizytującego) oraz podmiotu prowadzącego szkołę doktorską.
 4. Ewaluacja szkoły doktorskiej prowadzonej samodzielnie przez jeden podmiot a ewaluacja szkoły prowadzonej wspólnie przez kilka podmiotów.
 5. Raport samooceny – forma sporządzenia i tryb złożenia.
 6. Wizytacja zespołu oceniającego.
 7. Raport z ewaluacji i tryb wnoszenia uwag do niego.
 8. Wynik ewaluacji (ocena szkoły doktorskiej). Tryb podważenia wyniku i skutki prawne oceny negatywnej.
 9. Ogólne (ustawowe) kryteria ewaluacji szkoły doktorskiej.
 10. Szczegółowe (określone rozporządzeniem Ministra) kryteria ewaluacji szkoły doktorskiej.
 11. Dobre praktyki i działania rekomendowane w zakresie przygotowania się do ewaluacji szkoły doktorskiej.
 12. Sesja Q&A – odpowiedzi na pytania uczestników.
 • Koszt udziału w szkoleniu:
  – 990 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
  – 790 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

  * Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

  Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Na życzenie uczestnika płatność może nastąpić przed szkoleniem na podstawie faktury pro-forma. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu prywatnie (opłacających swój udział jako osoba prywatna), płatność następuje wyłącznie na podstawie faktury pro-forma przed szkoleniem.

  Zapisy:

  Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zapisać się poprzez formularz rejestracyjny dostępny po prawej stronie. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego po prawej stronie skontaktujemy się z Państwem, przekażemy Państwu wzór formularza w pliku .pdf i poprosimy przesłanie jego skanu z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania uczelni/instytutu. Jest to dla nas potwierdzenie, że usługę zamawia uczelnia/instytut. Gdy otrzymamy skan, potwierdzimy rejestrację na szkolenie i przekażemy szczegółowe informacje organizacyjne.

  UWAGA – dla komfortu uczestników i dla zapewnienia swobodnej możliwości zadawania pytań, liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting albo Google Meet. Do uczestnictwa nie jest konieczne instalowanie żadnych specjalnych aplikacji, a jedynie dołączenie do webinaru poprzez przesłany przez organizatora link.

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie dostępnego po prawej stronie formularza rejestracyjnego, a następnie odesłanie podpisanego skanu formularza .pdf, którego wzór prześlemy na adres e-mail podany przy rejestracji. Po przesłaniu skanu podpisanego formularza potwierdzamy udział w szkoleniu, a link z dostępem do wydarzenia przekazywany jest zgłoszonemu uczestnikowi drogą mailową na adres podany w formularzu na ok. 5 dni przed szkoleniem.

  Uczestnik webinaru we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu, np. odpowiedni komputer/tablet/smartfon z obsługą obrazu i dźwięku, czy też odpowiednie połączenie z Internetem.

  W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Clickmeeting albo Google Meet, uniemożliwiających odbycie się wydarzenia w zaplanowanym terminie, szkolenie przesuwane jest na inny termin, o czym informuje się uczestników. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

  W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy nie ponoszą kosztów, a opłaty już uiszczone są zwracane.

  Dokonując zgłoszenia, uczestnik akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

  ZAPISZ SIĘ

  Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu dopełnienia ostatnich formalności.

   SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

   Powyższe szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej na indywidualne zamówienie
   uczelni/instytutu badawczego