Nadanie tytułu profesora. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

22.09.2021

Szkolenie

04
luty
2022

Nadanie tytułu profesora. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

Online
9:00-12:00

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z nadaniem tytułu profesora, a także z przebiegiem postępowania w tej sprawie. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty procedury profesorskiej.

Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów mogących wyniknąć w toku postępowania oraz na rozwianie konkretnych wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych odpowiedzialnych za sprawy awansów naukowych/sprawy kadrowe,
 • pracowników naukowych zamierzających ubiegać się o tytuł profesora,
 • osób pełniących funkcje kierownicze w systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
 • osób pełniących funkcję recenzenta w postępowaniach profesorskich,
 • radców prawnych i pracowników biur/działów prawnych uczelni, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych,
 • innych osób zainteresowanych tą tematyką.

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawa administracyjnego, w latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów. Autor monografii „Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz”. Odpowiadał za powstanie lub weryfikację regulaminów nadawania stopni naukowych obowiązujących w kilkunastu uczelniach i instytutach PAN. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

 1. Ogólne zasady nadawania stopni i tytułu. Specyfika procedury nadania tytułu profesora.
 2. Nadawanie stopni i tytułu w dziedzinach a nadawanie w dziedzinach i dyscyplinach.
 3. Opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. Sposób i termin ustalania wysokości opłaty, tryb i termin jej wniesienia.
 4. Wymogi niezbędne do uzyskania tytułu profesora.
 5. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze nadania tytułu profesora.
 6. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. Odmowa wszczęcia postępowania.
 7. Tryb powoływania recenzentów, wymogi stawiane recenzentom i ich opiniom.
 8. Decyzja administracyjna Rady Doskonałości Naukowej – wystąpienie albo odmowa wystąpienia o nadanie tytułu do Prezydenta RP.
 9. Tryb i warunki zaskarżenia decyzji RDN o odmowie wystąpienia do Prezydenta RP. Zaskarżenie w administracyjnym toku instancji a zaskarżenie do sądu administracyjnego.
 10. Ponowne wystąpienie z wnioskiem w sprawie nadania tytułu profesora.
 11. Rola Prezydenta RP i zakres jego swobody w nadaniu tytułu profesora.
 12. Wznowienie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.
 • Koszt udziału w szkoleniu:
  – 890 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
  – 790 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

  * Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

  Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Na życzenie uczestnika płatność może nastąpić przed szkoleniem na podstawie faktury pro-forma. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu prywatnie (opłacających swój udział jako osoba prywatna), płatność następuje wyłącznie na podstawie faktury pro-forma przed szkoleniem.

  Zapisy:

  Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zapisać się poprzez formularz rejestracyjny dostępny po prawej stronie. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego po prawej stronie skontaktujemy się z Państwem, przekażemy Państwu wzór formularza w pliku .pdf i poprosimy przesłanie jego skanu z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania uczelni/instytutu. Jest to dla nas potwierdzenie, że usługę zamawia uczelnia/instytut. Gdy otrzymamy skan, potwierdzimy rejestrację na szkolenie i przekażemy szczegółowe informacje organizacyjne.

  UWAGA – dla komfortu uczestników i dla zapewnienia swobodnej możliwości zadawania pytań, liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting. Do uczestnictwa nie jest konieczne instalowanie żadnych specjalnych aplikacji, a jedynie dołączenie do webinaru poprzez przesłany przez organizatora link.

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie dostępnego po prawej stronie formularza rejestracyjnego, a następnie odesłanie podpisanego skanu formularza .pdf, którego wzór prześlemy na adres e-mail podany przy rejestracji. Po przesłaniu skanu podpisanego formularza potwierdzamy udział w szkoleniu, a link z dostępem do wydarzenia przekazywany jest zgłoszonemu uczestnikowi drogą mailową na adres podany w formularzu na ok. 5 dni przed szkoleniem.

  Uczestnik webinaru we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu, np. odpowiedni komputer/tablet/smartfon z obsługą obrazu i dźwięku, czy też odpowiednie połączenie z Internetem.

  W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Clickmeeting, uniemożliwiających odbycie się wydarzenia w zaplanowanym terminie, szkolenie przesuwane jest na inny termin, o czym informuje się uczestników. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

  W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy nie ponoszą kosztów, a opłaty już uiszczone są zwracane.

  Dokonując zgłoszenia, uczestnik akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

  ZAPISZ SIĘ

  Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu dopełnienia ostatnich formalności.

   SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

   Powyższe szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej na indywidualne zamówienie
   uczelni/instytutu badawczego