Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

20.12.2021

Szkolenie

05
kwiecień
2022

Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

Online
10:00-13:00

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z przeprowadzaniem oceny śródokresowej w szkole doktorskiej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty oceny śródokresowej, jej organizacji, przebiegu, skutków.

Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających z obowiązku zorganizowania i przeprowadzenia oceny śródokresowej.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy doktorantów,
 • pracowników kierujących lub odpowiadających za szkoły doktorskie (w tym dyrektorów/kierowników szkół doktorskich, pełnomocników rektora ds. szkół doktorskich, zastępców dyrektorów instytutów ds. naukowych),
 • innych osób pełniących funkcje kierownicze i odpowiadających za sprawy kształcenia doktorantów (np. prorektorów ds. naukowych, koordynatorów dyscyplin),
 • członków, sekretarzy rad dyscyplin lub innych analogicznych organów odpowiedzialnych za nadawanie stopnia doktora lub merytoryczny nadzór nad kształceniem doktorantów,
 • promotorów, członków komisji dokonujących oceny śródokresowej,
 • radców prawnych i pracowników biur/działów prawnych uczelni,
 • innych osób zainteresowanych tą tematyką.

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego), ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz postępowania administracyjnego, w latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów. Autor monografii „Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Odpowiadał za pełną obsługę prawną procesu tworzenia szkół doktorskich oraz za powstanie lub weryfikację regulaminów nadawania stopni naukowych obowiązujących w kilkunastu uczelniach i instytutach PAN. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Program szkolenia:

 1. Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej – zagadnienia ogólne.
 2. Rola ustawy oraz rola regulaminu szkoły doktorskiej w określeniu przebiegu oceny śródokresowej.
 3. Przedmiot oceny śródokresowej – realizacja indywidualnego planu badawczego.
 4. Termin oceny śródokresowej. Problem pojęcia „połowa okresu kształcenia”.
 5. Komisja przeprowadzająca ocenę śródokresową – skład, tryb wyboru, tryb działania, wynagrodzenie, wyłączenia.
 6. Przebieg oceny śródokresowej. Wymagania ustawowe a wymagania regulaminowe.
 7. Wynik oceny śródokresowej. Procedura jego ustalenia, dopuszczalność jego podważenia.
 8. Jawność wyniku oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem.
 9. Rola doktoranta i promotora w trakcie oceny śródokresowej.
 10. Pandemia COVID-19 a ocena śródokresowa – wpływ pandemii na postępy doktorantów i uwzględnianie tej okoliczności podczas oceny.
 11. Skutki oceny śródokresowej – kontynuacja kształcenia i brak tzw. zakazu zatrudniania albo wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy doktorantów.
 12. Dokumentacja przebiegu oceny śródokresowej.
 13. Rzetelność oceny śródokresowej jako jedno z kryteriów ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Dobre praktyki, działania rekomendowane.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu:
– 890 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji 1 uczestnika
– 790 zł* za osobę w przypadku zgłoszenia z danej instytucji co najmniej 2 uczestników

* Jeżeli udział w szkoleniu nie jest finansowany w ponad 70% ze środków publicznych, do cen należy doliczyć 23% VAT

Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Na życzenie uczestnika płatność może nastąpić przed szkoleniem na podstawie faktury pro-forma. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu prywatnie (opłacających swój udział jako osoba prywatna), płatność następuje wyłącznie na podstawie faktury pro-forma przed szkoleniem.

Zapisy:

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zapisać się poprzez formularz rejestracyjny dostępny po prawej stronie. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego po prawej stronie skontaktujemy się z Państwem, przekażemy Państwu wzór formularza w pliku .pdf i poprosimy przesłanie jego skanu z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania uczelni/instytutu. Jest to dla nas potwierdzenie, że usługę zamawia uczelnia/instytut. Gdy otrzymamy skan, potwierdzimy rejestrację na szkolenie i przekażemy szczegółowe informacje organizacyjne.

UWAGA – dla komfortu uczestników i dla zapewnienia swobodnej możliwości zadawania pytań, liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting. Do uczestnictwa nie jest konieczne instalowanie żadnych specjalnych aplikacji, a jedynie dołączenie do webinaru poprzez przesłany przez organizatora link.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie dostępnego po prawej stronie formularza rejestracyjnego, a następnie odesłanie podpisanego skanu formularza .pdf, którego wzór prześlemy na adres e-mail podany przy rejestracji. Po przesłaniu skanu podpisanego formularza potwierdzamy udział w szkoleniu, a link z dostępem do wydarzenia przekazywany jest zgłoszonemu uczestnikowi drogą mailową na adres podany w formularzu na ok. 5 dni przed szkoleniem.

Uczestnik webinaru we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt niezbędny do udziału w wydarzeniu, np. odpowiedni komputer/tablet/smartfon z obsługą obrazu i dźwięku, czy też odpowiednie połączenie z Internetem.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora lub platformy Clickmeeting, uniemożliwiających odbycie się wydarzenia w zaplanowanym terminie, szkolenie przesuwane jest na inny termin, o czym informuje się uczestników. W takim przypadku uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W losowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy nie ponoszą kosztów, a opłaty już uiszczone są zwracane.

Dokonując zgłoszenia, uczestnik akceptuje powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu dopełnienia ostatnich formalności.

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

  Powyższe szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej na indywidualne zamówienie
  uczelni/instytutu badawczego