Projekt rozporządzenia ws. ewaluacji szkół doktorskich w konsultacjach

27.03.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria oraz sposób przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich

Projekt rozporządzenia ws. ewaluacji szkół doktorskich w konsultacjach

W systemie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej. Rozporządzenie określać ma szczegółowy sposób przeprowadzania ewaluacji szkół doktorskich, a także szczegółowe kryteria tej ewaluacji. Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 263 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz sposób jej przeprowadzania, mając na uwadze specyfikę kształcenia w szkole doktorskiej.

Czym jest ewaluacja szkół doktorskich?

Ewaluacja szkół doktorskich jest nowym elementem systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w odróżnieniu od dotychczasowych studiów doktoranckich, które nie podlegały odrębnej jakościowej ocenie dokonywanej przez podmiot zewnętrzny. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jakość kształcenia w szkole doktorskiej podlegać będzie ewaluacji przeprowadzanej co kilka lat przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Ewaluacji dokonują eksperci posiadający znaczący dorobek naukowy lub artystyczny powoływani przez przewodniczącego KEN, w tym co najmniej jeden zatrudniony w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, oraz jeden doktorant powołany spośród kandydatów wskazanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Pierwszą ewaluację w szkole doktorskiej przeprowadza się po upływie co najmniej 5 lat od dnia rozpoczęcia kształcenia w tej szkole.

Wynikiem ewaluacji jest ocena dokonana przez zespół oceniający na podstawie raportu samooceny, przygotowanego w językach polskim i angielskim przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, oraz wizytacji. W przypadku oceny negatywnej uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy traci możliwość prowadzenia szkoły doktorskiej, której dotyczy ocena, z końcem roku akademickiego, w którym ta ocena stała się ostateczna.

OSTATNIE WPISY

30.03.2022

Nadchodzi szereg zmian w przepisach dot. szkół doktorskich i stopni naukowych

Łącznie procedowane są dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
12.11.2021

Szkoły doktorskie, ewaluacja, stopnie i tytuły, czyli jesienno-zimowa oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zaplanowanych na najbliższe miesiące.