Weryfikacja aktów prawnych

29.04.2021

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.

Weryfikacja aktów prawnych

W ramach usługi weryfikacji aktów prawnych dokonujemy kompleksowego sprawdzenia wewnętrznego aktu prawnego uczelni lub instytutu badawczego pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym.

Przekazując wewnętrzny akt prawny uczelni lub instytutu do weryfikacji, zwiększają Państwo poziom bezpieczeństwa prawnego w zakresie stosowania postanowień danego aktu w praktyce funkcjonowania Państwa podmiotu. W zależności od Państwa potrzeb, weryfikujemy różne akty prawne obowiązujące w uczelni/instytucie, w szczególności:
– statut,
– regulamin organizacyjny,
– regulamin pracy,
– regulamin wynagradzania,
– regulamin nadawania stopni naukowych/stopni w zakresie sztuki,
– regulamin studiów,
– regulamin świadczeń dla studentów,
– regulamin szkoły doktorskiej,
– zasady rekrutacji na studia i do szkoły doktorskiej,
– regulamin samorządu studenckiego/doktoranckiego,
– regulamin zarządzania własnością intelektualną,
– wzory umów, zarządzeń, uchwał, decyzji.

Jeżeli przedmiotem weryfikacji miałoby być kilka aktów jednocześnie, zamiast weryfikacji polecamy bardziej kompleksową usługę audytu prawnego.

W jaki sposób dokonujemy weryfikacji?

Do realizacji usługi weryfikacji aktów prawnych dobieramy ekspertów specjalizujących się w tematyce, której dotyczy dany akt. Zazwyczaj weryfikacji danego aktu prawnego dokonuje co najmniej dwóch spośród naszych ekspertów, którzy z weryfikowanym tekstem zapoznają się trzykrotnie. Zapewnia to najwyższą jakość usługi, a zarazem jej drobiazgowość – akty prawne weryfikujemy z dokładnością co do każdej litery, dzięki czemu wyłapujemy najmniejsze nawet błędy lub niezgodności z przepisami prawa.

Dokonując weryfikacji, pracujemy na edytowalnych wersjach dokumentów. Uwagi nanosimy w trybie komentarzy oraz śledzenia zmian, tak aby każda sygnalizowana przez nas nieprawidłowość lub konieczność korekty była klarownie przedstawiona i objaśniona. Sygnalizujemy błędy, proponujemy poprawki i korekty, wskazujemy potencjalne ryzyka lub zagrożenia, jeżeli takowe istnieją. Dodatkowo w sprawach drobnych, a także tam, gdzie brzmienie przepisu nie wymaga podjęcia przez uczelnię/instytut decyzji co do kierunku lub charakteru regulacji, propozycje zmian treści nanosimy bezpośrednio do tekstu. Zazwyczaj czas weryfikacji to 2-3 tygodnie, ale w razie konieczności jesteśmy w stanie wykonać usługę szybciej.

Po dokonaniu weryfikacji nie rozpływamy się w powietrzu – w razie wątpliwości lub pytań po zapoznaniu się z wynikiem weryfikacji, eksperci realizujący usługę są do dyspozycji klienta w ramach spotkania zdalnego, podczas którego udzielamy dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Dlaczego warto dokonać weryfikacji aktów prawnych?

Usługę weryfikacji polecamy każdej uczelni i każdemu instytutowi, niezależnie od wielkości, specyfiki czy też profilu działalności. Jest to podstawowa usługa prawna, dzięki której władze oraz pracownicy uczelni/instytutu mogą upewnić się, że działalność uczelni lub instytutu w danym obszarze jest zgodna z przepisami prawa, a wewnętrzne akty prawne odpowiadają wymaganiom przepisów wyższego rzędu.

Wykrycie błędów w wewnętrznych aktach prawnych zawczasu pozwala uniknąć poważnych skutków, jakie mogą wystąpić w przyszłości, jeśli akty prawne uczelni/instytutu zawierały wadliwe prawnie przepisy. Skorzystanie z usługi weryfikacji aktów obowiązujących w uczelni/instytucie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów prawnych na ich tle, czy też kwestionowania tych aktów przez organy nadzoru.

Niezwykle ważną korzyścią wynikającą z weryfikacji aktów prawnych jest zwiększony komfort pracowników stosujących poszczególne akty w codziennej pracy. Podczas weryfikacji dokonujemy nie tylko pełnej kontroli zgodności danego aktu z prawem, ale proponujemy też możliwe poprawki lub korekty, które wpływają na drożność i prostotę stosowanych procedur, czy sprawiają, że akt prawny jest bardziej spójny z innymi aktami lub czytelny i prostszy w stosowaniu. Tym samym weryfikacja wpłynąć może na oszczędność środków finansowych uczelni lub instytutu, czasu i pracy jej władz oraz pracowników.

pełna oferta

28.04.2021

Obsługa prawna

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.
29.04.2021

Szkolenia

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.
29.04.2021

Weryfikacja aktów prawnych

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.
29.04.2021

Ekspertyzy prawne

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.
29.04.2021

Reprezentacja

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.
29.04.2021

Audyt prawny

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.