Ekspertyzy prawne

29.04.2021

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.

EKSPERTYZY PRAWNE

W działalności uczelni i instytutów badawczych, tak jak każdej dużej struktury, występują różnego rodzaju problemy i wątpliwości prawne. Część z nich jest błaha i daje się rozwiązać bez zasięgania opinii zewnętrznych ekspertów. Jednak w przypadku problemów szczególnie skomplikowanych, albo takich, których skutki mogą przybrać dużą skalę, warto oprzeć się na zewnętrznej, niezależnej ekspertyzie prawnej sporządzonej przez autorytety w danej dziedzinie prawa.

Na zamówienie uczelni i instytutów badawczych sporządzamy kompleksowe, wszechstronne ekspertyzy prawne dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem uczelni, jej jednostek organizacyjnych, jak też instytutów badawczych we wszelkich obszarach działalności tych podmiotów. W ramach ekspertyzy poddajemy dokładnej analizie stan faktyczny i prawny sprawy, wskazujemy rekomendowany sposób rozwiązania zaistniałego problemu, sygnalizujemy potencjalne ryzyka lub zagrożenia prawne. Nasze ekspertyzy są bardzo szczegółowe i rozbudowane, a argumentacja w nich zawarta jest oparta na prawniczej literaturze naukowej i orzecznictwie sądowym.

W sporządzaniu ekspertyz mamy duże doświadczenie. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego, ale też rozwiązywania bieżących, skomplikowanych problemów prawnych w działalności uczelni lub instytutu. Ekspertyza stanowi zabezpieczenie działań uczelni/instytutu oraz wykazuje zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu istotnych decyzji.

W jakich przypadkach warto zamówić ekspertyzę prawną?

Skorzystanie z zewnętrznej ekspertyzy prawnej jest szczególnie zalecane w przypadkach, gdy rozwiązanie danego problemu prawnego wewnątrz uczelni nie było możliwe albo gdy próby jego rozwiązania przyniosły odmienne, sprzeczne rozwiązania.

Zamówienie zewnętrznej ekspertyzy jest przydatne również wtedy, gdy władze uczelni/instytutu albo pracownicy odpowiedzialni za różne obszary funkcjonowania tych podmiotów chcą uzyskać jasną, uargumentowaną informację co do tego, w jaki sposób należy postępować w sprawie, co do której zaistniał problem prawny. Jednocześnie skorzystanie z ekspertyzy prawnej zasadne jest wówczas, gdy istnieje konieczność posiadania oficjalnego, pisemnego potwierdzenia – na przykład na potrzeby ewentualnej kontroli lub sporu prawnego – że przyjęty przez uczelnię/instytut sposób działania wynika z pogłębionej analizy stanu prawnego dot. danego problemu. Kluczowe jest przy tym, że analiza ta dokonywana jest przez podmiot niezależny od uczelni lub instytutu badawczego, którego dotyczy problem prawny, a zarazem specjalizujący się w regulacjach prawnych dot. sektora akademickiego.

pełna oferta

28.04.2021

Obsługa prawna

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.
29.04.2021

Szkolenia

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.
29.04.2021

Weryfikacja aktów prawnych

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.
29.04.2021

Ekspertyzy prawne

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.
29.04.2021

Reprezentacja

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.
29.04.2021

Audyt prawny

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.