Audyt prawny

29.04.2021

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.

AUDYT PRAWNY

W ramach usługi audytu prawnego dokonujemy kompleksowej i krzyżowej weryfikacji poprawności wewnętrznych aktów prawnych uczelni lub instytutu badawczego pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym.

Usługa audytu prawnego jest najbardziej wartościowa wtedy, gdy przedmiotem audytu są równolegle wszystkie najważniejsze akty prawne uczelni/instytutu. Audytowi prawnemu poddajemy w szczególności:
– statut,
– regulamin organizacyjny,
– regulamin pracy,
– regulamin wynagradzania,
– regulamin nadawania stopni naukowych/stopni w zakresie sztuki,
– regulamin studiów,
– regulamin świadczeń dla studentów,
– regulamin szkoły doktorskiej,
– zasady rekrutacji na studia i do szkoły doktorskiej,
– regulamin samorządu studenckiego/doktoranckiego,
– regulamin zarządzania własnością intelektualną,
– wzory umów, zarządzeń, uchwał, decyzji.

Jeżeli przedmiotem naszej pracy miałaby być mniejsza liczba aktów prawnych, zamiast audytu prawnego polecamy nieco węższą usługę weryfikacji aktów prawnych.

W jaki sposób przeprowadzamy audyt?

Do realizacji usługi audytu prawnego dobieramy kilkuosobowy zespół naszych ekspertów. Rozpoczęcie prac audytowych zwykle poprzedza spotkanie zespołu z przedstawicielami uczelni/instytutu w celu ustalenia zakresu audytu, omówienia kwestii szczególnie istotnych.

Po pierwszym spotkaniu zespół ekspertów rozpoczyna prace. W ich ramach dokonujemy kilkukrotnej analizy krzyżowej poszczególnych aktów prawnych obowiązujących w uczelni – tak pod względem zgodności z przepisami wyższego rzędu, jak i wzajemnej spójności między tymi aktami. Zapewnia to najwyższą jakość usługi, a zarazem jej drobiazgowość – akty prawne weryfikujemy z dokładnością co do każdej litery, dzięki czemu wyłapujemy najmniejsze nawet błędy lub niezgodności z przepisami prawa.

Dokonując weryfikacji aktów prawnych, pracujemy na edytowalnych wersjach dokumentów. Uwagi nanosimy w trybie komentarzy oraz śledzenia zmian, tak aby każda sygnalizowana przez nas nieprawidłowość lub konieczność korekty była klarownie przedstawiona i objaśniona. Sygnalizujemy błędy, proponujemy poprawki i korekty, wskazujemy potencjalne ryzyka lub zagrożenia, jeżeli takowe istnieją. Dodatkowo w sprawach drobnych, a także tam, gdzie brzmienie przepisu nie wymaga podjęcia przez uczelnię/instytut decyzji co do kierunku lub charakteru regulacji, propozycje zmian treści nanosimy bezpośrednio do tekstu.

Po dokonaniu kompleksowej i krzyżowej weryfikacji aktów prawnych sporządzamy raport audytowy, w którym sygnalizujemy najpoważniejsze błędy lub pilne potrzeby systemowych korekt w wewnętrznych aktach prawnych uczelni/instytutu, a także proponowane sposoby ich realizacji.

Usługę audytu realizujemy w terminie do 2 miesięcy, ale w razie konieczności jesteśmy w stanie wykonać ją szybciej. Po realizacji audytu nie rozpływamy się w powietrzu – w razie wątpliwości lub pytań po zapoznaniu się z wynikiem audytu, eksperci realizujący usługę są do dyspozycji klienta w ramach spotkania zdalnego, podczas którego udzielamy dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Dlaczego warto dokonać audytu?

Pewność, że wszystko jest w porządku – to najczęściej wskazywana przez władze uczelni i instytutów korzyść wynikająca z poddania wewnętrznych aktów prawnych audytowi naszej kancelarii. Audyt pozwala upewnić się, że akty prawne obowiązujące w uczelni lub instytucie nie tylko odpowiadają wymaganiom przepisów wyższego rzędu, ale także, że nie są wzajemnie sprzecznie, a więc że nie występują w tych aktach niezgodności powodujące wadliwość prawną działań organów lub pracowników uczelni/instytutu.

Podstawową rolą audytu jest wykrycie i naprawienie błędów w aktach prawnych zawczasu, co pozwala uniknąć poważnych skutków, jakie mogą wystąpić w przyszłości, jeśli akty prawne uczelni/instytutu zawierały wadliwe prawnie przepisy. Skorzystanie z usługi audytu pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów prawnych na tle obowiązujących w uczelni/instytucie aktów prawnych, czy też kwestionowania tych aktów przez organy nadzoru. Dodatkową korzyścią jest fakt, że w ramach audytu proponujemy poprawki lub korekty, które wpływają na drożność i prostotę stosowanych procedur, czy też sprawiają, że akty prawne uczelni/instytutu są prostsze, bardziej spójne i czytelne. Tym samym audyt wpływać może na oszczędność środków finansowych, czasu i pracy.

Ze względu na kompleksowy, wszechstronny charakter audytu, zabezpiecza on poprawność funkcjonowania uczelni/instytutu we wszystkich obszarach działania, wpływając też na komfort i płynność pracy władz i pracowników. Jest to usługa budująca bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.

pełna oferta

28.04.2021

Obsługa prawna

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.
29.04.2021

Szkolenia

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.
29.04.2021

Weryfikacja aktów prawnych

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.
29.04.2021

Ekspertyzy prawne

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.
29.04.2021

Reprezentacja

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.
29.04.2021

Audyt prawny

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.