Eksperci

Eksperci kancelarii

dr Łukasz Kierznowski

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo- dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z tego obszaru.

Autor lub konsultant wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych. Uczestnik rządowych i parlamentarnych prac nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, członek licznych komisji prawnych, w latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. W przeszłości m.in. prelegent Narodowego Kongresu Nauki oraz trzykrotny stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe.

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak – doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uznana ekspertka z zakresu prawa pracy, w tym regulacji dot. zatrudnienia w sektorze akademickim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. Kierowniczka licznych projektów badawczych, prelegentka kilkudziesięciu (krajowych i międzynarodowych) konferencji naukowych z zakresu prawa pracy. Rzecznik dyscyplinarny UŁ ds. studentów.

Członek European Lawyers Network for Workers, International Lawyers Assisting Workers Network oraz International Labour and Employment Relations Association (ILERA). Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante, Komitetu Zarządzającego Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Aldona Gierchatowska

Aldona Gierchatowska – radca prawny z doświadczeniem w stałej obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w szczególności w prawie szkolnictwa wyższego i nauki. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej jednej z wiodących polskich uczelni niepublicznych (odpowiadając m.in. za kompleksowe wdrożenie tzw. Ustawy 2.0 i przygotowanie szeregu wewnątrzuczelnianych aktów prawnych), a także powiązanych z uczelnią spółek, fundacji i podmiotu leczniczego.

Posiada duże doświadczenie w weryfikacji wewnętrznych aktów prawnych, obowiązujących zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Ponadto interesuje się prawem cywilnym, autorskim, prawem i postępowaniem administracyjnym oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

dr Piotr Alexandrowicz

dr Piotr Alexandrowicz – doktor nauk prawnych, absolwent prawa, teologii w ramach studiów międzykierunkowych oraz prawa kanonicznego. Pracownik badawczy w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Kierownik projektów naukowych finansowanych przez MNiSW oraz NCN. Autor licznych publikacji, naukowiec z doświadczeniem zagranicznym, laureat prestiżowych stypendiów. W przeszłości pracował jako lider zespołu w Centrum Wsparcia Projektów UAM przy projektach z zakresu HS, obecnie współpracuje z WPiA UAM przy projektach z obszaru nauk prawnych.

Wspiera naukowców we wnioskowaniu o finansowanie badań. Wśród swoich doświadczeń ma m.in. wkład w sukces ponad dwudziestu wniosków składanych do NCN w różnych konkursach, wsparcie przy tworzeniu ponad siedemdziesięciu innych wniosków, pomoc w składaniu odwołań od decyzji Dyrektora NCN, ewaluację recenzji wniosków projektowych. Prowadzi szkolenia wspierające aplikowanie w konkursach o finansowanie badań.

Jakub Goerick

Jakub Goerick – prawnik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracownik Biura Kontroli Wewnętrznej tej uczelni. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie autorskim oraz prawie nowych technologii. W pracy zawodowej zajmuje się m.in. tworzeniem projektów aktów prawa wewnętrznego w uczelni publicznej oraz sporządzaniem opinii prawnych w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej w uczelni publicznej oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji na zgodność z normami ISO 27001:2017 i norm pokrewnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki bezpieczeństwa informacji, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i personelu administracyjnego. Naukowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa administracyjnego.

Piotr Jaros

Piotr Jaros – radca prawny w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze instytutów badawczych, w szczególności w zakresie: prawidłowości realizacji zamówień publicznych, ochrony własności intelektualnej oraz prawnych aspektów prowadzonych badań i ich komercjalizacji, prawidłowości pozyskiwania środków finansowych w ramach grantów, subwencji i dotacji, zgodności funkcjonowania podmiotu z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym i prawa finansów publicznych, nadzoru nad spółkami portfelowymi, zgodności działania z przepisami prawa pracy i przepisami dot. zarządzania mieniem państwowym.

Ponadto specjalizuje się w regulacjach dot. obsługi dofinansowań ze środków publicznych, w tym zwłaszcza grantów i projektów unijnych. W przeszłości całościowo odpowiadał za prawne i finansowe aspekty aplikowania o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz nadzorował prawidłową realizację projektów inwestycyjnych, energetycznych i badawczo-rozwojowych.

dr Justyna Matusiak

dr Justyna Matusiak  – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz menedżer kierunków studiów w tej uczelni. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dot. dydaktyki, prowadzenia kierunków studiów i ich utworzenia, jakości kształcenia i akredytacji, prawnych aspektów kształcenia zdalnego, a także w prawie i postępowaniu administracyjnym (autorka licznych publikacji naukowych z tego obszaru).

Posiada doświadczenie w ocenie wniosków w projektach międzynarodowych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, w których pełniła funkcję eksperta (w tym w Komisji Europejskiej w ramach programu Marie Curie Individual Fellowships). W przeszłości m.in. uczestniczka licznych staży zagranicznych, stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim. W swoich zainteresowaniach badawczych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji administracji elektronicznej.

Karolina Patrycja Sokołowska-Breś

Karolina Patrycja Sokołowska-Breś – radca prawny, starszy referent ds. prawnych w Politechnice Białostockiej. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i nauki (ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i funkcjonowania organów uczelni), a także w szeroko rozumianym prawie autorskim, prawie nowych technologii, prawie pracy i prawie gospodarczym. Posiada duże doświadczenie w pracy nad wewnętrznymi aktami prawnymi uczelni, a także nad weryfikacją obowiązujących w uczelni wzorów umów, uchwał i zarządzeń.